Al decennia lang wordt er gesproken over ontwikkeling van de Schapenweide in Bilthoven (12 hectare). Op 7 mei 2021 is door de gemeenteraad van De Bilt de eerste stap gezet voor de ontwikkeling. Eigenaar Rijksvastgoedbedrijf heeft altijd de mogelijkheid gehad om hier een uitbreiding van Life Science bedrijvigheid te realiseren. De raad heeft nu besloten dat er een mix komt van bedrijvigheid (50.000 m2 Life Science) en woningen (200). Daarbij heeft onder andere onze wethouder Madeleine Bakker met het Rijksvastgoedbedrijf onderhandeld met als resultaat 30% sociale huur en 30% middenhuur! Het CDA is trots op de versterking van de Life Science-as en blij dat de meerderheid van de raad onze motie over de begraafplaats heeft gesteund.

Life Science

Het CDA is verheugd dat er ook ruimte blijft voor versterking van de Life Science as. Er is nu besloten om biomedische bedrijven en kennisinstellingen hier te gaan huisvesten tot en met milieucategorie 2; er worden dus geen vaccins geproduceerd op de Schapenweide. Er zijn de afgelopen jaren meerdere rapporten verschenen of er behoefte is aan extra bedrijfsruimte voor Life Science. In de rapporten zien we wel een verwachte verschuiving in de tijd, maar de behoefte in de regio is er nog steeds. Bilthoven staat internationaal op de kaart voor Life Science; de locatie Schapenweide is uniek en heeft een strategische ligging. Wij zetten bewust in op uitbreiding van Life Science en spreken onze ambitie daarover graag uit! Wij kiezen voor een impuls in de lokale economie en zetten graag in op werkgelegenheid.

Begraafplaats

Met begraafplaatsen moeten we zorgvuldig omgaan. Zo geven nabestaanden ook bij ons aan. We hebben samen met nabestaanden naar de omstandigheden en de behoeftes gekeken. Het CDA daarover een motie ingediend. Deze motie is bijna unaniem aangenomen. De motie vraagt dat het college zich expliciet inzet om de rust, privacy en bezinningsmogelijkheden voor nabestaanden te waarborgen. Dit onder andere door de bomenrij tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ gedeelte te behouden en te versterken. En daarnaast de vijver te behouden op de huidige plek of te verplaatsen.

Participatie

Er is veel aandacht voor de plannen van omwonenden. Zij willen niet teveel, te hoge bebouwing, willen dat er grip is op het ontwikkelingsproces en zij maken zich terecht zorgen over de toename van de verkeersbewegingen. Tijdens de commissievergadering van 13 april jl. waren er 17 insprekers, waarvan 16 omwonenden. We hebben alle input van de omwonenden serieus meegenomen. Wel heeft het CDA altijd benadrukt dat wij als raad afwegingen in het algemeen belang moeten maken en dat dienen we te doen voor al onze inwoners. Dus ook voor de werk- en woningzoekenden.

Regie

Omdat het Rijksvastgoedbedrijf eigenaar is en niet de gemeente, bepaalt Rijksvastgoed  hoe en aan wie zij verkoopt. We hebben in het voortraject binnen onze mogelijkheden het maximale eruit gehaald en met een motie hebben we gezorgd dat de omwonenden en gemeenteraad nog voldoende momenten hebben in het proces om mee te beslissen. 

Verkeer

Het verkeer op de Soestdijkseweg-Zuid en de Groenekanseweg is nu al een aandachtspunt. Omwonenden wilde geen bebouwing op de Schapenweide zonder dat er een verkeersplan is. Dat heeft wethouder Landwehr ook toegezegd. Het kan zelfs zo zijn dat er minder bebouwing kan worden gerealiseerd omdat de wegen de toename van de verkeersdrukte niet aan kunnen.

Het CDA heeft in de raadsvergadering aangegeven ook voor de huidige situatie op de Groenekanseweg de komende maanden in de raad aandacht te vragen.

Wijk van de Toekomst

Nu een wijk bouwen die niet energieneutraal is, is wat het CDA betreft een gemiste kans. We hebben dan ook mede een motie ingediend die suggesties doet voor een wijk van de toekomst. Wij hebben als CDA daarbij wel aangegeven dat we realistisch moeten blijven. Zo klinkt weinig parkeerplekken erg goed in het kader van duurzaamheid, maar het kan niet zo zijn dat mensen met een auto daar niet kunnen wonen. Of dat de auto’s van de bewoners voor parkeeroverlast in de omliggende straten zorgen. Het CDA zet in op een wijk van de toekomst die haalbaar en realistisch is.

CDA fractie De Bilt

Voor meer informatie: Martijn Koren